دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

Bienvenue sur le site de la

Maison de la Culture Mouloud Mammeri de la wilaya de Tizi-ouzou.

BIBLIOTHEQUE DE LA

MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • « Imuras n tefsut » , aura lieu du 23 mars au 04 avril 2019 ***SOYEZ NOMBREUX LES ENFANTS***

Associations

Filterer les associations par Daira

Comité de village
Daira : Draa-Ben-Khedda
Adresse :
Termitine
N° TEL :
(+213 ) 0552.79.18.25
Ass.culturelle « Etoile filante»
Daira : Draa-Ben-Khedda
Adresse :
Drâa Ben-Khedda.
N° TEL :
(+213 ) 0662.29.15.16
Association des Scouts Musulmans « Goupe El Wafa »
Daira : Draa-Ben-Khedda
Adresse :
Drâa Ben Khedda
N° TEL :
(+213 ) 0776.23.31.41
Association Culturelle « GRAIN MAGIQUE »
Daira : Draa-Ben-Khedda
Adresse :
Drâa Ben Khedda
N° TEL :
(+213 ) 0776.46.09.56
Association Culturelle «El FARDJA »
Daira : Draa-Ben-Khedda
Adresse :
Drâa Ben Khedda
N° TEL :
(+213 ) 0554.76.95.28 0550.70.73.42
Association Culturelle «le Savoir»
Daira : Draa-Ben-Khedda
Adresse :
Cité Ikhouane Farah n° 15 Drâa Ben Khedda
N° TEL :
(+213 ) 0558.05.95.11
Association Scientifique « les Petits débrouillards »
Daira : Draa-Ben-Khedda
Adresse :
Drâa ben Khedda
N° TEL :
(+213 ) 0771.38.35.45 Fax : 026 27 46 21
Association Culturelle «THAFATH»
Daira : Draa-Ben-Khedda
Adresse :
Drâa Ben Khedda
N° TEL :
(+213 ) 026.27.46.19 0772.14.53.47
Association Culturelle «IQRAA»
Daira : Draa-Ben-Khedda
Adresse :
Drâa Ben Khedda
N° TEL :
(+213 ) 0977.70.27.34
Association Culturelel “Flambeau”
Daira : Draa-Ben-Khedda
Adresse :
Cité 27 BT C Drâa Ben Khedda
N° TEL :
(+213 ) 026.60.20.35