دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

.

.

.

.

.

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • Fête de fin d'année des ateliers de la Maison de la Culture Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou *lmardi28 juin 2022 : spectacle de musique avec l'atelier de MUSIQUE ANDALOUSE ET ANDALOUSE EN KABYLE **ANSUF YISWEN**
ASMEKTI - إستذكار- ÉVOCATION
TAMEDDURT :
Mulud At Mɛemmer, d amaru, d amdan yefkan azal ameqqran i yedles d tutlayt Tamaziɣt, d netta d amezwaru iy yeslemden Tamaziɣt di tseddawit n Dzayer. IIul ass 28 duǧember 1917 di Tewrirt Mimun deg Ayt Yanni.
Yelmed, imi yella d ameẓyan, deg uɣerbaz n taddart-is. Deg 1928 yemsafer-d ɣer Lmerruk ɣef texxamt n unat-is deg Rbaṭ. Rebɛa n yiseggasen mbeɛd yuɣal-d ɣer Lezzayer ad ikemmel almad-ines deg uɣerbaz iwumi qqaren "Bugeaud" di temdint n Lezzayer; kra n yiseggasen mbeɛd, imi ikemmel-d almad-is, yeǧǧa-d aneggaru-agi ɣef yewwin aɣerbaz nniḍen iwumi qqaren "Louis-le-Grand" di temdint n Paris i wakken ad yuɣal d aselmad.
Deg 1939 ikcem-d ɣef tzemmalt, asmi Ttrad n Ddunit II tebda-d, lameɛna yettwaserreḥ-d deg Tuber 1940 : Lmulud Mɛemmri ikcem-d ɣef uɣiwen n tisekwla n uɣerbaz n temdint Lezzayer.
Deg 1942, mbeɛd agwad n Lmarikan ɣef Tafriqt n ugafa, Mɛemmri yettnuda ɣef tzemmalt i tikkelt tis snat; yezra igran n yimenɣi n Ṭṭelyan, Fransa, akked Lalman.
Di taggara n ttrad 1945, yessewjed-d, deg Paris, ɣef tmenyugart n yiselmaden; mbeɛd ayagi yuɣal-d ɣer Lezzayer deg Ctember 1947.
Deg 1952, Yesselmad deg Lemdiya akked Ben-ɛaknun yerna yura-d adlis-is amezwaru, Tawrirt yettwattun ("La Colline oubliée").
Seg 1957 armi 1962, Mulud At Mɛammer iɛac deg Lmerruk.
Deg 1962, armi terbeḥ azarug-ines, Mulud At Mɛammer ikcem-d ɣer Lezzayer.
Seg 1965 armi 1972, yesselmed Tamaziɣt deg tesdawit n temdint n Lezzayer s ddaw n uferkaw n umezruy n yigduden; ayagi mbeɛd tagdelt n yislemaden n tmaziɣt deg 1962 ɣef ddemma n unabad n Lezzayer.
Mulud At Mɛammer yesselmed tamziɣt s ddaw tamagazt i iḥersen n tmsulta n sser n unabad n Lezzayer.
Deg 1969, Mɛemmri yesdukkel iḍrisen n umedyaz aqbayli Si Muḥend.
Seg 1969 armi 1980, yella d anemhal n yiferkawen n idelsen n yemdanen, amezruy atrar, akked amezruy n yigduden.
Deg 1980, mbeɛd tagdelt n usarag-is deg Tizi Uzzu ɣef tamedyazt taqdimt n wegdud aqbayli, bdan ccwal n Tafsut Tamaziɣt.
Deg 1982, ixleq-d deg Paris Tuddsa n Yislemaden & Tagmi n Tamaziɣt ("Centre d Etudes de Recherches Amazighes", CERAM), akked tasɣunt Awal.
Deg 1988, Dda Lmulud yettwaqbel am ṭṭbib s tamanegt deg tesdawit n la Sorbonne.
Mulud At Mɛammer yemmut deg wass n 26 di Furar 1989.
Yeǧǧa later d tikta meqren akter n uḥric ameqran n yimalwayen ayen llan deg umezruy n wegdud aqbayli; akter n Masensen, akter n Yugurten, akter n Lkahina, Mɛemmri yebda-d abrid i yettawin ɣer umneɛ n rruḥ n wegdud aqbayli, agdud-nneɣ.
????IMUHAL :
????Ungalen :
• La colline oubliée. Paris : Plon, 1952
• Le sommeil du juste. Paris : Plon, 1955
• L'opium et le bâton. Paris : Plon, 1965
• La traversée. Paris : Plon, 1982,
????Tullizin :
• Ameur des Arcades et l'ordre. Paris : Plon, 1953
• Le zèbre, preuves. Paris, n° 76, juin 1957, pp. 33-67
• La Meute. Paris, n°567-568, juillet- août 1976, pp. 68-76.
• L'Hibiscus. Montréal, 1985, Dérives n° 49, pp. 67-80.
• Le désert atavique. Paris, 1981, Quotidien Le Monde du 16 août 1981.
• Ténéré atavique. Paris, 1983, Revue Autrement, n°5.
• Escales. Alger : Révolution Africaine, 1985
????Amezgun :
• Le Foehn ou la preuve par neuf. Paris : Publisud, 1982
• Le Banquet, précédé d'un dossier, la mort absurde des Aztèques. Paris : librairie académique Perrin, 1973.
????Tasekla :
• Les isefra de Si Mohand ou Mhand, textes berbères et traduction. Paris : Maspero, 1969.
• Poèmes kabyles anciens, textes berbères et français. Paris : Maspero, 1980.
• L'Ahellil du Gourara. Paris : MSH, 1984.
• Yenna-yas Ccix Muhand. Alger : Laphomic, 1989.
• Machaho, contes berbères de Kabylie. Paris : Bordas, 1980.
????Tutlayt / Tajerrumt d tasnawalt :
• Tajerrumt n tmaziɣt. Paris : Maspero, 1976.
• Précis de grammaire berbère. Paris : Awal, 1988.
• Lexique français-touareg, en collaboration avec J.M. Cortade. Paris : Arts et métiers graphiques, 1967.
• Amawal tamazight- français et français tamaziɣt. Paris, 1980.
• Awal, cahiers d'études berbères, sous la direction de M. Mammeri, 1985-1989

???? Synthèse des sources faite par: Maison de la Culture Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou