دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

.

.

.

.

.

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • Fête de fin d'année des ateliers de la Maison de la Culture Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou *lmardi28 juin 2022 : spectacle de musique avec l'atelier de MUSIQUE ANDALOUSE ET ANDALOUSE EN KABYLE **ANSUF YISWEN**
Tamaziɣt. tutlayt d tasekla
✨Brahim Tazaɣart ✨
Tamaziɣt. tutlayt d tasekla الأمازيغية لغة و أدب
Tamazight, langue et litterature

✨Brahim Tazaɣart ✨

Tameddurt :

Ilul ass n 15 yebrir deg useggas n 1966 di tezmalt, agezdu n bgayet
d ameskar, d amedyaz, n tutlayt tamaziɣt, d imḍebber n tsekla "Tira" i d-yeskelsen atas n imyura n tmaziɣt tatrart.
yelmed seg uɣerbaz amenzu ar ulemmas di taddert- is syen iruḥ ɣer tesnawit " Debbiḥ" n Uqbu.
Deg iseggasen n 1987 yesbedd-d netta d yiwet n terbeεt n imedyazen tasɣunt "Rivages" d tasɣunt tamezwarut ara yesduklen kraḍ n tutlayin n Lezzayer.
D ayen ara d-islalen di 1989 timsizzelt n tmedyazt n Bgayet ideg ara d-ufraren aṭas n imedyazen ladɣa wid n tutlayt taqbaylit.
Brahim Tazaɣart yellan d anelmad n tesnawit deg tefsut n 80, ikcem deg ubrid n umennuɣ ɣef timmanit d tutlayt tamaziɣt, ittekka deg useggas n 1989 deg Usarag wis sin n Umussu Adelsan Amaziɣt.
Di 1991, yebda lxedma d amsefrek di tesnawit n "timezrit", syen yuɣal ɣer teḍbalt n tseddawit n Targa Uzemmur n Bgayet deg iseggasen n 2000.
Am wakken deg useggas n 1991, yefka tullisin-is i uneɣmas Tahar ǦAƐUT, iten-t yeɣran, iwehha-as ad ikemmel deg ubrid n tira d tsekla.

Deg useggas n 2003, issufeɣ-d i tikkelt tamenzut amud n tullisin "Lǧerrat",
Seg wass-n ar ass-a yessufeɣ-d ukkuz n wungalen d tullusin niḍen.
Am wakken yesseday tizrigin Tira i iqeddcen i usnerni n tsekla d yedles.

Ayen yura :

▪️Lǧerrat. 2003
▪️Salas d Nuja. Ungal, 2004
▪️Akkin i tira. Amud n isefra, 2006, tizrigin Azur.
▪️ L'Algérie entre craintes et espoirs. Tizrigin Tira
▪️Amulli ameggaz. Amud n isefra, 2009 tizrigin Tira
▪️Takemmict n wakal. Amud n isefra, 2012, Tizrigin Tira
▪️Inig aneggaru. Ungal, 2013 tizrigin Tira.
▪️Nayla. Ungal, 2015 Tizrigin Tira.

Synthèse des sources faite par : Maison de la Culture Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou