دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

.

.

.

.

.

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • Fête de fin d'année des ateliers de la Maison de la Culture Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou *lmardi28 juin 2022 : spectacle de musique avec l'atelier de MUSIQUE ANDALOUSE ET ANDALOUSE EN KABYLE **ANSUF YISWEN**
Tamaziɣt. tutlayt d tasekla
✨ Ḥmed Nekkar (1955)✨
Tamaziɣt. tutlayt d tasekla الأمازيغية لغة و أدب
Tamazight, langue et litterature
✨ Ḥmed Nekkar (1955)✨
Ḥmed Nekkar D amedyaz, d amyaru n tsekla tamaziɣt tatrart, ilul ass n 13 deg waggur n meɣres 1955, deg Uԑfir n Delles deg ugezdu n Bumerdas, yebda tira n yisefra deg yiseggasen 1972-1973, asmi yella yeqqar deg tesnawit. Seg wid yettaken azal i yedles amaziɣ d tsekla, yura ungalen, tullisin d tmucuha.
Seg useggas n 1999 ar ass-a yessezreg-d 07 n yidlisen s tmaziɣt, amenzu yella-d usuffeɣ-is deg useggas n 1999, d win iwumi isemma «Yugar ucerig tafawet», s wungal-agi i yewwi arraz Lmulud At Mεemmer n wungal ifazen id yesbedd Umussu Adelsan Amaziɣ (MCB), yeffeɣ-d ɣer tezrigin "Yuba wis sin". Ma d ungal-is wis sin, azwel-is "ger ẓẓebra d yifḍisen ", yesazreg-it-id deg useggas n 2012, ɣer tezrigin "le savoir". ungal-is wis kraḍ (03) "Tajeğğigt n Meɣres " yesuffeɣ-it-id deg unbir 2015, ɣer tezrigt "Tamagit". Ungal-agi d tasuqilt i wungal n "Moussa Bouchakour" s uzwel-is anasli "Rencontre inattendue". ungal-is wis ukuẓ (04) d iwumi yefka azwel "Aẓeḍḍa n Tissist», i d-yeffɣen deg 13 Yebrir 2016, ɣer tezrigt-is "Tamagit". Am wakken d-yesuffeɣ amud n tmucuha, llant deg-s snat n tmucuha: tamezwarut "Tageldunt deg uglim n ujḥiḥ", ma tis snat isem-is "Amettaker asadaran". Yeffeɣ-d deg 2015 ɣer "Tamagit", Yerna yesazreg-d amud n tullisin gar asent "Taɣaḍt n Mass Seguin" d tasuqilt i tullist-nni n Tefransist "La chèvre de Monsieur Seguin", akkud tsuqilt n Stéphanie Benson "Isegbazen n tedyant". Ula d adlis-a yeffeɣ-d ɣer tezrigt-is, deg useggas n 2015. Imi netta d ameɣnas yefkan azal i uselmed n tutlayt tamaziɣt aladɣa deg uɣerbaz, Yura yiwen n udlis n tɣuri " Adlis n tɣuri- Iluɣma d yisnasen" i yinelmaden n uɣerbaz alemmas d wid n tesnawit. Yeffeɣ-d yakan deg useggas n 2013 ɣer tezrigt " La pensée". Am wakken yessuqel-d ɣer tmaziɣt yiwen seg yidlisen mucaεen deg umaḍal d "l'alchimiste" n Paulo Coelho i yumi yerra azwel " Akruran".
Traduction et synthèse des sources par : Maison de la Culture de Tizi-ouzou