دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

.

.

.

.

.

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • Fête de fin d'année des ateliers de la Maison de la Culture Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou *lmardi28 juin 2022 : spectacle de musique avec l'atelier de MUSIQUE ANDALOUSE ET ANDALOUSE EN KABYLE **ANSUF YISWEN**
Tamaziɣt. tutlayt d tasekla
Tamazight, langue et litterature ✨ Laseb Ǧamal (1969)✨
Tamazight, langue et litterature
✨ Laseb Ǧamal (1969)✨
 Tameddurt :
Laseb Ǧamal, illul ass n 3 deg unbir aseggas 1969 di taddart n wadnan di tama n ibudraren. Yella d aselmad n tfisikt deg uɣerbaz alemmas, syen d amaswaḍ ɣer tenmehla n ttrebga n tizi-wezzu. D amedyaz, yura atas n les scénarios, yewwi arraz n tezṛigt tis 9 n tfaska n usaru amaziɣ n Agadir deg useggas 2009 s usaru« yir brid » I yessuli Meqran Ḥemmaṛ. Seg wid iqeddcen ɣef tutlayt d yedles amaziɣ, dɣa yessufeɣ-d deg useggas n 2018 yiwen uḍris "plaidoyer " i wakken yennayer ad yekcem deg igemmi n talsa. D yiwen seg imnadiyen n Usqamu Unnig n timmuzɣa, d imsuqel n wungal "le sommeil du juste" n Lmulud At Mεemmer "taguni n win iɣezzan". D aneɣmas, ijemεed ayen yura di tesɣunin deg amud " escapades en terre Amazighe" i d-yeffɣen di 2019 ɣer tezrigin Imtidad. Am wakken d-yessufeɣ ungal "Nna Γni" yewwin arraz Assia Djebbar n Ungal Ifazen s tmaziɣt di 2019.
Ayen yura :
????- taguni n win iɣezzan : tasuqilt n "Le sommeil du juste" tizrigin HCA, 2017.
????- Escapades en terre Amazighe : ammud, 2019
???? - Nna Ɣni : ungal, 2019, tizrigin Imtidad ; d ungal i swayes yerra tajmilt i Jida-s, yewwi-d awal deg-s ɣef ddeqs n temsal i icudden ɣer waktayen, amezruy d talsa s umata.
Traduction et synthèse des sources par : Maison de la Culture de Tizi-ouzou