دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

.

.

.

✨PENSÉE ✨ Dahmane El Harrachi : 40 ans déjà ! 31 août...

PROGRAMME EN LIGNE DE RAMADAN 12 mai 2020 Maison De Culture Mouloud Mammeri De Tizi...

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • nous informons nos chers adhérents de l’ouverture des salles de lecture de dimanche a jeudi de 9h à 16h30 il est recommandé l'observance stricte des gestes de protection et d’éviter les regroupements nous vous remercions pour votre compréhension *bonne reprise*
ASMEKTI - إستذكار- ÉVOCATION
Belɛid At Ɛli (1909-1950)✨ TAMEDDURT

????الأمازيغية لغة و أدب????
????Tamaziɣt. tutlayt d tasekla????
????Tamazight, langue et litterature????
✨ Belɛid At Ɛli (1909-1950)✨
????TAMEDDURT :
Belɛid At Ɛli, s yisem-is aḥeqqani Belɛid Izarar, ilul di 25 unbir deg useggas n 1909, di tama n tissemsilt, I wumi qqaren iṛumyen "Vialar". yemma-s, Dahbya At Salaḥ, I yellan d taselmadt n uɣerbaz di tama-agi, tesslemd-as tutlayt tafransist.
Mi yewweḍ seddis n iseggasen, yuɣal-d ɣer taddart-is Aẓru Uqellal di tɣiwant n Micli.
Belɛid yedder kra n tallit di Lezzayer tamanaɣt, yuɣal Sergent, imir I s-d-ssawlen ɣer lgirra n Lalman, syen Iruḥ ɣer Lpari, anida yerra ddehn-is ɣer tsekla d yedles amaziɣ.
Belɛid at ɛli yebda tira, yerra timucuha n leqbayel d tullisin d ungalen.
d netta I yuran ungal amenzu s tutlayt taqbaylit "Lwali n Udrar", am waken yura Lexɛḍubegga d tullisin nniḍen. Seg imezwura I d-igelmen timetti taqbaylit, d wamek
Tetteddu. Immut di tmurt-is, di temdint n Mɛesker ass n 18 di magu 1950.
????GER WAYEN YURA :
• Tamacahut uwaɣzniw
• Tamacahut uɛeqqa yessawalen
• Tamacahut n bu yedmim
• Tamacahut n inissi d wuccen
• Lɣani d lfaqir
• Tafunast igujilen
• Aẓidan d umerzagu
• Lwali n wedrar
• Ayen tɛerẓeḍ
• D ayen I d-ḥekkun
• Afenjal n lqahwa
• Lexḍubegga
• Jeddi
• D amezwaru unebdu
• At zik
• Sut taddert
Am waken yura isefra nniḍen.
????RÉSUMÉ :
????"Lwali n wedrar"
Aḍris Lwali n udrar, yebna ɣef sin wullisen, yiwen, yessedda-t umsawal agensay ; wayed, yessawel-it-id umsawal azɣaray. Takengit niḍen i dyufrarin deg wullis-agi, d awennit d uglam rnu ɣer-sen asezwer n yineḍruyen
???? Synthèse et traduction de la biographie en langue amazigh : Maison de la Culture Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou