دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

les vœux du directeur L'aid thamarvouhth

.

'

.

,

دار الثقـــــــــافة مــــولود معمــري تيــــزي وزو
AXXAM N YIDLES MULUD AT MΣEMMER N TIZI-WEZZU
MAISON DE LA CULTURE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU

  • Suivez notre programme en ligne sur le site de la Maison de la Culture Mouloud Mammeri de Tizi-ouzou et Page face-book Maison de la Culture Mouloud Mammeri - Tizi-ouzou ***Restez connectés.
ASMEKTI - إستذكار- ÉVOCATION
ASMEKTI - CHERIF KHEDDAM
✨ASMEKTI✨

????CHERIF KHEDDAM ????

????Biographie:

Cherif Kheddam est né en 1927 à Taddert Boumessaoud dans l'actuelle commune d'Imsouhal.
En 1942, il part à Alger pour travailler dans une fonderie à Oued Smar. Cinq ans plus tard il s'installe en France.
Lorsqu'il s'intéresse à la musique, il suit des cours du soir de solfège et de chant, après son travail.
Le début de sa carrière est marqué par la sortie de ses premières chansons Yellis n'tumert. En 1956, il signe un contrat avec Pathé Marconi.
En 1963, il rentre en Algérie et il anime une émission pour les jeunes talents Ighennayen Uzekka, la plus importante de Kabylie.
En 1995, Cherif Kheddam revient en France pour se faire soigner. Il décède à l'âge de 85 ans, dans un hôpital parisien le 23 janvier 2012 où il était hospitalisé des suites d'une maladie chronique.
Le 26 janvier 2012, le corps de Cherif Kheddam est rapatrié en Algérie. Il est inhumé le 27 janvier 2012 dans son village natal.
????Œuvre:
????1955
A yelli-s n tmurt-iw
Yellis l familia
Inid ma themeldhiyi
????1958
Ǧerǧira
Nadia
????1959
Ay itran
Di laamar
Awin irohen
Yeliss aami
Edhs i ddunit
Zzin del fen
Khezri yid
????1960
εuhdeghk al kass
Ruh inaεthaven
Vgayeth thelha
Svah lxir ( Deux versions)
εich ussanik
Anwa id lxiar
Lekhial im
Tsghenigh tamurtiw
????1961
Tirga ufennan
Γef lḥubb ttbaεadeɣ
Tselimagh fellawen
Anef ilemouadj
Ayen ur tezridh
Lehjav therrith
????1962
Leghna yagui
Agma
Thabdhed essaεa lefraq
Thura inek
????1963
Ay idurar tmurthiw
εuhdegh Rebbi
Slam fezman
Alehvav
Alemri
Kul yiwen sel mektuvis
εachen zman
????1964
Mačči s lehruz
Amarezguik
????1965
Adedjed later
????1966
Thetchur del fen
Yugui ad yihnin wulim
????1967
A tin yuran
Yebwid essifa
Assebadri
????1969
Ayakal iy aghdidjann
Menagh ak mesεugh
Fahmeth amedden
????1970
Yugui ad yali wass
Alnim naqqat
????1971
Ahvin n dima
Win yetsadsan
irgazen laali
Avrid i gunin
Rraoud d wadhu
Inid ma thhemeldiyi
????1973
Amarezgue
Achal igaaziz wassen
Zrigh lkhir
Yemmouqliyid yetεaǧev
????1976
Ger sin iverdan
Youεar ad tsugh
Yeǧǧad akhalaf
Tensa thafat
Nruh di leghladh
Tsarugh deg meslyene
????1978
Tabouid yidam
Ǧeεleɣ d lmuluk
Tekesdiyi awal
Zwi imanik
Lejrah mazal yehla
Sligh i yemma
Rεud d wadhu
Amarezg
????1980
Tilawin
Lemmr destoughal temzi
Nesεa lhaq
Hesvagh imaniw
Lfetna tsusmi
Lukan kra id itsnoulfun
Anda tlahoud azman
????1982
Wezzil laεmer
ur diqim w ayen iεaddan
Yughiyi lhal tsargugh
Anda luleɣ
Dazzairi
????1985
Nesaa el haq
Erroh inaathaven
Tsargough
Ayeliss lfamilia
Tabouid yidam
Amarezg
Garsine iverdan
Tilawin
Loukan ayen ditsnoulfun
Tsarough
Avehri tizi
Tansa tafath
????1987
Yebdedh slamim
Acu k-yuɣen ayafennan
Moqrith issin
Yetchats
Fahmeth amedden
Delεali zzahrim
Anef ad edregh
Lɣerva tajdhit
Ruh azman
????Disques live, enregistrements en public:
- Palais des Congrès de Paris, à l'occasion des 40 ans de chanson (23 Juin 1996).
- Coupole d'Alger, les 50 ans de carrière (31 octobre 2005).
- Zenith de Paris, 18 décembre 2005
????MUSIQUE DE FILM:
Album de la bande originale du film, La Colline oubliée 1996. Musiques de chansons de Chérif KHEDDAM.